WALNE ZGROMADZENIE  SPRWOZDAWCZE

Zarząd Oddziału w Słupsku zwołuje na dzień 17.03.2019 r. o godzinie 10.00 Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się w siedzibie Oddziału przy ulicy Lutosławskiego 33 w Słupsku.
Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje członkom, którzy opłacili składkę członkowską za bieżący rok. Składkę można także opłacić na miejscu bezpośrednio przed obradami. Protokół z Walnego Zgromadzenia z marca 2018 r. jest do wglądu w sekretariacie Oddziału.

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej, Wnioskowej.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
Sprawozdania z działalności: – Zarządu Oddziału, – Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
Sprawozdanie finansowe.
Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
Dyskusja nad sprawozdaniami.
Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 
 
 
 

Ostatnie informacje oddziałowe


Kontakt z nami


Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Lutosławskiego 33 Biuro czynne:
wtorek: 16:30 - 19:00
piątek: 16:30 - 19:00

tel. / fax: 59 841 47 84

tel. kom.: 602 797 353

e-mail: info@zkwp.eslupsk.pl

PKO BP I O/Słupsk: 49 1020 4649 0000 7702 0065 8914

Komunikaty ZKWP